Monday , 15 April 2024
banca clauze abuzive

Banca Transilvania

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor.

Respinge apelul ca nefondat. Obliga apelanta catre intimata la plata sumei de 6219 lei cu titlu de cheltuieli de judecata apel. Definitivă … AICI
   Admite în parte actiunea. Obliga parata sa plateasca reclamantilor dobanda legala aferenta sumelor de bani restituite reclamantilor la data de 11.03.2016, in baza deciziei civile nr.173/A/LP/17.02.2016 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr.5004/325/2015, de la data fiecarei plati pana la restituirea integrala a acestor sume …  AICI
   Admite în parte actiunea. Obliga parata sa plateasca reclamantilor dobanda legala aferenta sumelor achitate cu titlu de comision de risc si de administrare in baza contractului de credit bancar nr.0105094/15.06, de la data fiecarei plati pana la data restituirii efective in 18.09.2015, cu exceptia perioadei mentionate in sentinta civila nr.2157/11.02.2014 …  AICI
 Admite în parte cererea formulată de reclamanţii Nacu Petrişor, Nacu Loredana, Nacu Ştefan şi Nacu Paraschiva, în contradictoriu pârâta SC BANCA TRANSILVANIA SA (care a preluat calitatea procesuală pasivă a Volksbank România SA prin efectul fuziunii prin absorbţie) şi în consecinţă : Constată caracterul abuziv al clauzei de la …  AICI
 Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a CJUE cu întrebările 3, 4, 6, 7. În temeiul art. 413 alin. 1 Cod procedură civilă suspendă judecata cauzei până la soluţionarea de către CJUE a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 1713/111/2014. Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ca inadmisibilă. …..  AICI
 Admite în parte contestaţia la executare formulată şi completată de către contestatorii BLOJ ADRIAN GHEORGHE, (având CNP) şi BLOJ GABRIELA RAMONA, (CNP, cu domiciliul procesual ales la reprezentantul convenţional, av. Dogaru Antonia Diana, în), formulată în contradictoriu cu intimata SC BANCA TRANSILVANIA SA (continuatoarea SC Volksbank ….  AICI
   Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru sumele achitate în perioada august 2007 – aprilie 2011, invocată de către pârâtă prin întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei de interes cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere care vizează compensarea comisionului de administrare, invocată de către …..  AICI
 Admite cererea de completare dispozitiv a Deciziei civile nr. 1185 din data de 01.07.2016, pronunţată în Dosar nr. 964/254/2014 de Tribunalul Constanţa, formulată de intimatul Rădulescu Gheorghe Gabriel, în contradictoriu cu intimatul Banca Transilvania SA. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în Deciziei civile nr. 1185 din data de …..  AICI
 Decizia nr.368/2016 Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la 2500 lei cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 12.09.2016  AICI
 Admite cererea cu precizarea ulterioară. Constată existenţa clauzei abuzive ale Convenţiei de credit nr. 0117022/14.08.2007, încheiată între reclamanţi si pârâte, respectiv clauzele prevăzute la secţiunea 4 din „Condiţii generale” şi art. 6 din „Condiţii speciale” privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi suportarea de către consumator a diferentelor ….  AICI

Curtea Constituțională, Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Volksbank România – S.A. din București (preluată în urma fuziunii prin absorbție de Banca Transilvania – S.A. din Cluj-Napoca) în Dosarul nr. 11.332/117/2013 al Tribunalului Cluj – Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal …..

AICI
 Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzei de risc valutar. Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind stabilizarea cursului CHF –lei la momentul semnării convenţiei de credit. Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind pretenţiile decurgând din contractul d ecredit ….  AICI
 Admite în parte contestaţia la executare formulată şi completată de către contestatorii BLOJ ADRIAN GHEORGHE, (având CNP) şi BLOJ GABRIELA RAMONA, (CNP, cu domiciliul procesual ales la reprezentantul convenţional, av. Dogaru Antonia Diana, în), formulată în contradictoriu cu intimata SC BANCA TRANSILVANIA SA (continuatoarea SC Volksbank …  AICI
 Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea formulată de reclamanţii Tinca Alin Adrian şi Tinca Iuliana, având în vedere înţelegerea intervenită între aceştia şi pârâtă, concretizată prin înscrisurile aflate la filele 190-206 depuse de pârâtă. Admite în parte cererea, astfel cum a fost precizată la termenul din 13.06.2016, în privinţa clauzei de risc valutar. Constată ca fiind abuzive clauzele stipulate ….  AICI
 Admite in parte cererea precizată. 1. Constata caracterul abuziv si nulitatea următoarelor clauze din Conventia de credit nr 0158495/1.08.2008 încheiată de parti: – clauza de la art 3 lit d)din Cond. speciale, – clauza de la art 3.1.2 lit c) din Cond.generale, – clauza de la pct. 3 lit c) si sectiunea 3 art 3.1.2 din Cond. generale – clauza de la art 5 lit a) din Cond.speciale …  AICI
    Respinge apelul declarat de BANCA TRANSILVANIA SA împotriva sentinţei civile nr. 12361/28.10.2015 a Judecătoriei Iaşi, sentinţă pe care o păstrează. Obligă apelanta să plătească intimatului Mihăilă Claudiu Florin suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată in apel , cu aplicarea art. 451 al. 2 C.p.civ. in privinta onorariului de avocat. Definitivă. …  AICI
 Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, astfel cum a fost invocată de pârât prin întâmpinare. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M. C. F în contradictoriu cu pârâtul SC V R SA. Constată caracterul abuziv al clauzei 5 lit. a) din condiţiile speciale ale convenţiei de credit nr. 0140613/29.01.2008, în forma iniţială, …  AICI
Admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a clauzelor înscrise la art. 5 lit. a “Condiţii speciale” şi la art. 3.5 “Condiţii generale” din convenţia de credit nr. 0087037/09.03.2007, referitoare la comisionul de risc, ca fiind abuzive. Constată nulitatea absolută a clauzei din actul adiţional – art. 5.1 lit. b cu privire la comisionul de administrare, ca fiind abuzivă. Obligă pârâtele la plata sumei de 1046,69 CHF ….. AICI
Admite apelul reclamanţilor Chiriac Felicia Nineta şi Chiriac Dumitru Cristian. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea şi obligă Banca la dobânda legală aferentă sumelor ce urmează a fi restituite începând cu data perceperii lor şi până la data plăţii efective. Admite capătul de cerere privind plata ratelor creditului la cursul CHF de la data încheierii contractului. … AICI
Admite în parte cererea.Constată nulitatea următoarelor clauze din Convenţia de credit nr. 0135319/04.12.2007: art. 3 lit.d din Condiţiile speciale; art. 5 lit.a din Condiţiile speciale.Obligă pârâta să restituie reclamanţilor sumele reprezentând diferenţa dintre dobânda variabilă aplicată conform art. 3 lit.d din Condiţiile speciale şi dobânda de 4,25 % pe an menţionate în art. 3 lit.a din Condiţiile speciale ….

AICI

 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor pevăzute la art.4 din condiţiile generale şi la art.6 din condiţiile speciale. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului …  AICI
   Admite apelul reclamanţilor. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la pct 5 lit. a,b,c din contractul de credit – condiţii speciale şi dispune obligarea pârâtelor către reclamanţi la restituirea sumelor de bani încasare cu titlu de comision de risc, comision de rambursare în avans, comision de gestiune, sume ce se vor actualiza de la data de 15.04.2011 la data plăţii cu dobânda de referinţă a BNR. …  AICI
Admite exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind obligarea pârâtei la restituirea sumelor încasate în temeiul clauzelor contractuale abuzive ?i respinge acest capăt de cerere ca inadmisibil. Respinge excep?ia inadmisibilită?ii/prematurită?ii cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată. Admite excep?ia lipsei de obiect a capătului de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor ce au făcut obiectul …. AICI
Respinge ca nefondat apelul paratei. Admite apelul reclamantilor Schimba in parte sentinta civila apelata in sensul că: Constata caracterul abuziv al clauzei de risc valutar-art 4.3 teza finala din conditiile generale. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/leu la cel din momentul semnarii contractului, curs valabil pe toata durata derularii contractului. …. AICI
Admite în parte acţiunea.Constată caracterul abuziv al clauzelor din părţilor privind comisionul de risc şi dispune restituirea sumelor încasate cu acest tutlu. Constată caracterul abuziv al clauzelor referitoare la acordul de schimb valutar CHF-leu şi dispune îngheţarea cursului de schimb pentru efectuarea plăţilor la valoarea de la data încheierii convenţiei cu obligarea băncii la restituirea sumelor plătite pentru acest curs. …. AICI
 
Următoarea postare
banca clauze abuzive

BRD - Groupe Société Générale

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. [wp-svg-icons ... Read more

Postarea anterioara
adevar sau minciuna

Adevar sau Minciuna ?

ASOCIATIA PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR SI CONSILIEREA CETATENILOR - ARDCC lanseaza PROGRAMUL   Reclamele, afirmatiile publice ale profesionistilor: ... Read more

Check Also

banca clauze abuzive

Banca Comerciala Română (BCR)

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. Respinge …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *